тахта

 • 91сот еттіру — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Ашх., Тедж., Тахта) соттату. Пақтаның жұлынған түптері үшін, с о т е т т і р у г е болады (Түрікм., Тахта) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 92суқауақ — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта, Тедж.) асқабақтың үлкен түрі. С у қ а у а қ қабығын көбіне су құюға пайдаланады (Түрікм., Тахта). [Өзбек тілінде сувқовоқ: 1) асқабақ; 2) асқабақтан жасалған ыдыс (Узб. рус. сл., 1959)] …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 93суыстау — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта, Тедж., Мары, Байр.) егін суару. Мен с у ы с т а п жүр едім (Түрікм., Тахта). [Түрікменше сувламак (Рус. туркм. сл., 1956)] …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 94сүтқор — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта, Тедж., Мары) сараң, дүниеқор. Сол с ү т қ о рл ы ғ ы ң м е н байығаныңды көрмедік қой (Түрікм., Тахта). [Түрікменше сүйтхор өсімқор, өсім алушы (Туркм. рус. сл., 1940); өзб. суздур өсімқор, пайдақор (Узб. рус. сл …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 95сын ету — (Түрікм.: Таш., Тахта, Көнеүр.) бақылау, қарау. Сені сайлап қойғансын іске с ы н е т с е ң болмай ма? (Түрікм., Тахта) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 96тағытқа келу — (Түрікм.: Байр., Тедж., Таш., Көнеүр., Тахта) қажетті ылғалды бойына алып, егістік жердің судан құрғауы. Жер т ағ ы т қ ы к е л і п тұрғанда культивация жүргізіңіз (Түрікм., Тахта). [Түрікменше тагт (Туркм. рус. сл., 1940)] …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 97тәр — 1 (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта, Тедж.; Гур., Маңғ.) дәстүр, әдет ғұрып. Елдің т ә р і солай (Түрікм., Таш.). Қашан бір жолға мойын ұсынып, әбден тәуелді болып алғасын т ә р мен тәртіпке көшіріп алсақ та кеш бола қоймас (Ә. Кекіл., Үркер, 473) 2 …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 98тәсілөн шай — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта) жапырақ шайдың ең жақсы сорты. Т ә с і л ө н ш а й д ы әзір көп шығаратын болып жүр (Түрікм., Тахта) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 99тіктеу — (Түрікм.: Тахта, Таш., Көнеүр., Тедж., Мары, Ашх.) орынша қалдыру, қалпында қалдыру. Сол кезде министр келіп, осы мектепті т і к т е й кетті (Түрікм., Тахта). [Түрікменше дикелтмек қалпына келтіру (Рус. туркм. сл., 1956); өзб. тикламок қалпына… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 100тойнақ — 1. (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта, Тедж.) аяқ киімдердің (етік, кебіс) өкшесін түсті металдармен қаптау. Т о й н а қ өкшесі бар аяққап (қ.) төзімді болады (Түрікм., Тахта). 2. (Қарақ.) аттың, есектің тұяғы. [Түрікменше тойнақ тұяқ (Рус. туркм. сл …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі